ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Boosterss ทั่วทั้งไซต์ คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง Boosterss Boosterss นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้จากไซต์นี้แก่คุณ ผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ โดยการเยี่ยมชมไซต์ของเราและ/หรือซื้อบางอย่างจากเรา คุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ", "ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือพร้อมใช้งานโดยไฮเปอร์ลิงก์ เงื่อนไขการบริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้มีส่วนร่วมในเนื้อหา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ได้ หากเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะถูกจำกัดโดยชัดแจ้งเฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
คุณลักษณะใหม่ใด ๆ หรือเครื่องมือที่มีการเพิ่มร้านค้าในปัจจุบันยังจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ของการให้บริการใด ๆ โดยการปรับปรุงการโพสต์และ / หรือการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้การโพสต์ของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ย่อมถือว่าได้รับการยอมรับจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ร้านของเราเป็นเจ้าภาพใน Shopify Inc. พวกเขามีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้กับคุณได้

 ส่วน 1 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์

โดยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คุณรับรองว่าอย่างน้อยคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพำนัก หรือว่าคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณพำนัก และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา อนุญาตให้ผู้อยู่ในอุปการะของคุณใช้ไซต์นี้ คุณต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และห้ามคุณในการใช้บริการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะการทำลายล้าง การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

2 วน - เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เมื่อใดก็ได้ คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

3 วน - ความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือใช้เป็นหลักในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น หรือทันเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

4 วน - การปรับเปลี่ยนการบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

วน 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัด และสามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงผลสีใดๆ ได้อย่างแม่นยำ เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆ ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นรายกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรานำเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากมีการห้าม เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่ซื้อหรือได้รับจากคุณจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ใน การบริการจะได้รับการแก้ไข

6 วน - ความถูกต้องของการเรียกเก็บและข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของคุณกับเรา ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่าถูกวางโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำขึ้นที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณได้ตามต้องการ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าของเรา

7 วน - เครื่องมือตัวเลือก

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใด ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันการรับรองหรือเงื่อนไขใด ๆ ใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือกของคุณ การใช้เครื่องมือเสริมใดๆ ที่คุณนำเสนอผ่านไซต์นั้นเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองทั้งหมด และคุณควรแน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและอนุมัติ ของข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจัดหาเครื่องมือให้
เราอาจนอกจากนี้ในอนาคตจะนำเสนอบริการใหม่และ / หรือคุณลักษณะผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวของเครื่องมือใหม่และทรัพยากร) คุณสมบัติใหม่ ๆ และ / หรือบริการยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

วน 8 - ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลภายนอก ลิงก์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือสำหรับวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ โปรดอ่านนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ ร้องเรียนอ้างว่ากังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรจะถูกนำไปยังบุคคลที่สาม
 

วน 9 - คิดเห็นของผู้ใช้, ความคิดเห็นและข้อเสนออื่น ๆ

ตามคำขอของเรา หากคุณส่งผลงานเฉพาะบางอย่าง (เช่น ผลงานประกวด) หรือไม่ได้รับคำขอจากเรา คุณส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น (รวมเรียกว่า 'ความคิดเห็น') คุณตกลงว่าเราอาจ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งถึงเราในสื่อใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เราเป็นและจะไม่มีภาระผูกพัน (1) ที่จะรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดูหมิ่น หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆ ที่คุณให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์

10 วน - ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11 วน - ข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องและการละเว้น

ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาขนส่ง และความพร้อมจำหน่ายสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว) .เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

 

12 วน - ใช้ต้องห้าม

นอกเหนือจากการมีลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของคุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานี้ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ข) เพื่อเรียกร้องคนอื่น ๆ ที่จะดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ (ค) การละเมิดนานาชาติสหพันธรัฐข้อบังคับจังหวัดหรือรัฐกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใด ๆ (ง) การละเมิดหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ไปก่อกวนการล่วงละเมิดดูถูกอันตรายหมิ่นประมาทใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศรสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติเชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความพิการ; (ฉ) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (ช) ที่จะอัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือชนิดอื่น ๆ ของโค้ดที่เป็นอันตรายที่จะหรืออาจจะถูกใช้ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานในการให้บริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตใด ๆ (H) ในการเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) การสแปม Phish, Pharm, ข้ออ้างแมงมุมรวบรวมข้อมูลหรือขูด; (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรมใด ๆ หรือ (k) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานต้องห้าม

วน 13 - ข้อ จำกัด ของการรับประกัน; กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันว่าการใช้บริการของคุณจะไม่มีการหยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ คุณ ตกลงว่าในบางครั้ง เราอาจลบบริการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (ยกเว้นที่เราระบุไว้โดยชัดแจ้ง) ให้ 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขายได้ คุณภาพที่ซื้อขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน ชื่อ และการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใด Boosterss กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดในการบาดเจ็บ ความสูญเสีย การเรียกร้อง หรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสีย ข้อมูล ค่าทดแทน หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออย่างอื่นที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้ บริการ หรือการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก การใช้บริการหรือเนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ใด ๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือให้บริการผ่านบริการ แม้ว่าจะมีคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14 วน - ชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและดำเนินการให้ Boosterss และผู้ปกครอง บริษัทในเครือ บริษัทในเครือ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงานและพนักงานของเรา ได้รับอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมทั้งที่สมเหตุสมผล ค่าทนายความที่ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

วน 15 - ส่วน ๆ

ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงให้ใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อตกลงเหล่านี้ บริการความมุ่งมั่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ

16 วน - พ้น

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่และจนกว่าจะมีการยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้ไซต์ของเรา หากการพิจารณาของเรา คุณล้มเหลว หรือเราสงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เรายังอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณจะต้องรับผิดในจำนวนเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดจนถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด และ/หรือตามนั้น อาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว)

วน 17 - ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่โพสต์โดยเราบนไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเราและควบคุมการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลง การสื่อสารและข้อเสนอใดๆ ก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวอร์ชันก่อนหน้าใดๆ ของ ข้อกำหนดในการให้บริการ) ความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับฝ่ายที่ร่าง

วน 18 - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลาหน้านี้
ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวของเราในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ของการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

มาตรา 19 ฉันจะถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรหรือไม่?

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราปลอดภาษีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องชำระภาษีอากรเมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อของคุณ ภาษีนำเข้า อากร และค่าธรรมเนียมศุลกากรที่เกี่ยวข้องอาจถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งซื้อของคุณมาถึงปลายทางสุดท้าย ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณ การชำระค่าใช้จ่ายและภาษีเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของคุณและเราจะไม่ครอบคลุม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากกรมศุลกากรในประเทศของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณ

ส่วนที่ 20 - ข้อมูลการติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการจะถูกส่งถึงเราที่ service@boosterss.com